آذرخش اکسین


گروه مهندسی آذرخشفعالیت در زمینه تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی و سیستم های الکترو مکانیک مستقر در مرکز رشد واحد های فناوری


برگشت به صفحه اصلی

سخن روز

پيروزی از آن مردمانی است كه هميشه توانايی در برابر سختی ها را داشته باشند (خواجه نصیرالدین طوسی)