آذرخش اکسین


گروه مهندسی آذرخشفعالیت در زمینه تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی و سیستم های الکترو مکانیک مستقر در مرکز رشد واحد های فناوری


برگشت به صفحه اصلی

سخن روز

خداوند این جهان زیبا را برای شادی انسان در مسیر نیک آفریده است (فردوسی )