آذرخش اکسین


گروه مهندسی آذرخشفعالیت در زمینه تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی و سیستم های الکترو مکانیک مستقر در مرکز رشد واحد های فناوری


برگشت به صفحه اصلی

سخن روز

خرد و دانش مرد دانا در گفتار او هویداست (فردوسی)