گارگاههای آموزشی


در صورتی که علاقه مندان تمایل به ارائه یا پیشنهاد برگزاری کارگاه های موثر در حوزه کارآفرینی و ارتقاء سطح کیفی کارآفرینان حوزه فناوری دارند، می توانند پیشنهادات خود را به شماره تلفن 33334232-061  یا دفتر ریاست مرکز رشد دانشگاه شهید چمران ارائه نمایند.


برگشت به صفحه اصلی

سخن روز

خداوند این جهان زیبا را برای شادی انسان در مسیر نیک آفریده است (فردوسی )