شرکت فراز نوین اندیش اروند


ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺮازﻧﻮﯾﻦ اﻧﺪﯾﺶ اروﻧﺪ‌(داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن)، اوﻟﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻮﻣﯽ ﺗﺨﺼﺼﯽ در ﺣﻮزه ارائه خدمات ﻓﺮازآوري ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ چاههای نفت در ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود. ﻫﻢ اﮐﻨﻮن طیف کاملی از پروژه‌های مربوط به این حوزه در این شرکت به عنوان اوﻟﯿﻦ و ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺎزﻧﺪه ﺗﻠﻤﺒﻪﻫﺎي ﻣﯿﻠﻪاي ﻣﮑﺸﯽ در کشورتعریف و پیاده سازی شده است. این پروژه‌ها، تمامی زوایای کار مربوط به این حوزه را پوشش می‌دهند؛ از طراحی و مهندسی و ساخت گرفته تا تامین قطعات و نگهداری و پشتیبانی پمپ‌های قبلی نصب شده و همچنین تدوین نرم‌افزار طراحی پمپهای میله‌ای و راستی‌آزمایی طراحی نمونه‌های قبلی نصب شده. در همین راستا، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﻮزهﻫﺎي ﮐﺎري ﺷﺮﮐﺖ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ که شامل توسعه محصول حاضر و همچنین ورود ﺑﻪ ﺣﻮزهﻫﺎي دﯾﮕﺮ در زﻣﯿﻨﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﺎﻻﺑﺮدن ﺿﺮﯾﺐ ﺑﺎزدﻫﯽ ﻣﺨﺎزن با کمک شرکتهای صاحب پتنت تکنولوژی‌های مربوطه می‌باشد. اﺳﺘﺮاﺗﮋي اﺻﻠﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺮاز ﻧﻮﯾﻦ، اﯾﺠﺎد ﺑﺮﻧﺪ ﻣﻠﯽ و در آﯾﻨﺪه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ در ﺣﻮزه ﻓﺮازآوري ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ و ﻓﻀﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺟﺬب ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﺻﺎﺣﺐ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي و رﺳﻮب ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت و داﻧﺶ آﻧﻬﺎ در اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﺬب ﻧﺨﺒﮕﺎن و اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ در اﯾﻦ ﺣﻮزه در ﮐﻨﺎر ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد ﻫﻢ اﻓﺰاﯾﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.


برگشت به صفحه اصلی

سخن روز

خداوند این جهان زیبا را برای شادی انسان در مسیر نیک آفریده است (فردوسی )