ناوک صنعت آریابرگشت به صفحه اصلی

سخن روز

خرد و دانش مرد دانا در گفتار او هویداست (فردوسی)