گروه نرم‌افزاری یانا


گروه نرم‌افزاری یانا با چندین سال سابقه در حوزه طراحی و ساخت اپلیکیشن در مرکز رشد مشغول به فعالیت است.گروه نرم‌افزاری یانا با چندین سال سابقه در حوزه طراحی و ساخت اپلیکیشن در مرکز رشد مشغول به فعالیت است.گروه نرم‌افزاری یانا با چندین سال سابقه در حوزه طراحی و ساخت اپلیکیشن در مرکز رشد مشغول به فعالیت است.


برگشت به صفحه اصلی

سخن روز

خداوند این جهان زیبا را برای شادی انسان در مسیر نیک آفریده است (فردوسی )