گروه نرم‌افزاری یانا


گروه نرم‌افزاری یانا با چندین سال سابقه در حوزه طراحی و ساخت اپلیکیشن در مرکز رشد مشغول به فعالیت است.گروه نرم‌افزاری یانا با چندین سال سابقه در حوزه طراحی و ساخت اپلیکیشن در مرکز رشد مشغول به فعالیت است.گروه نرم‌افزاری یانا با چندین سال سابقه در حوزه طراحی و ساخت اپلیکیشن در مرکز رشد مشغول به فعالیت است.


برگشت به صفحه اصلی

سخن روز

خرد و دانش مرد دانا در گفتار او هویداست (فردوسی)