گزارشات


گزارش سالیانه مرکز رشد واحد های فناور


برگشت به صفحه اصلی

سخن روز

پيروزی از آن مردمانی است كه هميشه توانايی در برابر سختی ها را داشته باشند (خواجه نصیرالدین طوسی)