گوهر یاقوت آرتینبرگشت به صفحه اصلی

سخن روز

ما علم را از برای فخر کردن بر مردم نمی خواهیم بلکه علم را برای آن میخواهیم که تا نفع از آن گیریم(کوروش کبیر)